Spotkanie Rady ds. Neurologii w sprawie Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych

4 lipca br odbyło się spotkanie Rady ds. Neurologii (choroba Alzhaimera i choroby otępienne), na którym omawiane były zagadnienia dotyczące projektu Krajowego Programu Działań wobec Chorób Otępiennych. Powstanie tego programu zapowiedział Wiceminister Zdrowia Pan Wojciech Konieczny podczas swojego wystąpienia na konferencji ADI w Krakowie w kwietniu br. W spotkaniu tym aktywnie uczestniczyła kol. Edyta Ekwińska jako przedstawiciel pacjenckich organizacji alzheimerowskich zrzeszonych w Alzheimer Polska. Została również zaproszona na następne spotkania Krajowej Rady ds. Neurologii poświęcone pracom nad Programem Działań wobec Chorób Otępiennych.

Opracowany przez Alzheimer Polska przy udziale Ministerstwa Zdrowia projekt Programu wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci dla osób po 65 roku życia został zarzucony pomimo pozytywnej akceptacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Również założenia zaktualizowanego Polskiego Planu Alzheimerowskiego nie znalazły uznania w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia.