VII Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska.

W dniu 24 listopada odbyło się VII Walne Zebranie Członków Alzheimer Polska. Ze względu na sytuację pandemiczną zebranie przeprowadzone zostało w trybie on-line, na co pozwalały wprowadzone tarczą antycovidową przepisy do ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Walne Zebranie poświęcone zostało uchwaleniu zmian w Statucie AP dostosowując go do ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dokonano również wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z jej członków. Nowym członkiem Komisji została kol. Aleksandra Kuszewska z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Powołane zostały również zespoły tematyczne. Jeden do współpracy z AGE Platform Europe, a drugi do spraw PR